Menu

Arbeidsmediation

Een conflict op het werk heeft een negatieve impact op zowel de organisatie als de mensen die er werken. Het kost tijd, energie en levert vaak veel stress op. En in het geval dat een werknemer door ziekte uitvalt, kan het ook veel geld kosten.

Een beoordelingsgesprek, een flink meningsverschil met een collega, regelmatig verzuim of ziekte zijn vaak aanleiding tot het ontstaan van een conflict op de werkvloer.

De mediation kan tot doel hebben de samenwerking te herstellen, de re-integratie van een zieke werknemer, maar ook beëindiging van het dienstverband (exit).

Of u nu werkgever of werknemer bent of wellicht een conflict heeft met zakelijke partners: u wilt het conflict graag snel en effectief opgelost hebben. Door arbeidsmediation in te zetten werkt u samen aan een efficiënte oplossing.

‘Anniek besteedt veel aandacht aan het verbeteren van de communicatie, waardoor het maken van afspraken makkelijker werd.’

Arbeidsmediation of zakelijke mediation

Arbeidsmediation: het conflict voorgoed oplossen

Mediation, ook wel bemiddeling genoemd, wordt ingezet wanneer de betrokkenen een conflict niet meer zelf kunnen oplossen. Wanneer er juridische stappen genomen zouden worden, kost dat vaak veel tijd en geld en is het nog maar de vraag of het probleem op de lange termijn wordt opgelost. Mediation is erop gericht om de verstandhouding tussen de betrokkenen weer goed te krijgen en te houden. Waardoor collega’s onderling of een leidinggevende en zijn medewerker weer op een constructieve manier kunnen samenwerken.

Bij arbeidsmediation wordt een oplossing gevonden voor het werkelijke conflict, doordat er gekeken wordt naar de achterliggende oorzaken. Deze kunnen vaak gevonden worden in een gebrek aan waardering of begrip, onuitgesproken verwachtingen, miscommunicatie, botsende karakters of wantrouwen. Wanneer aan deze of andere oorzaken geen aandacht wordt besteed, kan het conflict niet echt worden opgelost.

Uitval wegens ziekte bijvoorbeeld, blijkt in de meerderheid van de gevallen geen medische oorzaak te hebben. Uit onderzoek blijkt dat 60% van alle ziekmeldingen voort komt uit iets anders, bijvoorbeeld problemen thuis of op het werk. Dit aan het licht brengen is de taak van de arbeidsmediator.

Bemiddeling bij een verstoorde arbeidsrelatie werkt uitstekend om tot de kern van de zaak te komen. Mediationgesprekken zijn altijd vertrouwelijk. Hierdoor krijgen beide partijen de ruimte om de feitelijke, zakelijke én persoonlijke aspecten van het conflict te bespreken. Door arbeidsmediation krijgt u boven tafel wat er werkelijk speelt, wat de verwachtingen, wensen en (gezamenlijke) belangen zijn. U krijgt begrip voor elkaar, het vertrouwen kan worden hersteld en de basis voor een goede samenwerking kan worden verstevigd.

Wanneer is een arbeidsmediation geslaagd?

De bemiddeling is geslaagd wanneer:

– u als werkgever en werknemer, als collega’s of als zakelijke partners weer kunt samenwerken;

– u samen tot de conclusie komt dat samenwerking beter – en liefst in goede harmonie – beëindigd kan worden.

– u samen schriftelijke afspraken maakt die praktisch, duurzaam en juridisch juist zijn.

Wanneer u besluit om de samenwerking te beëindigen en u dit op een respectvolle manier wenst te doen, dan is een exit-mediation zeer geschikt.

Exit-mediation

Tijdens de mediation kunnen partijen er achter komen dat samenwerking niet meer mogelijk is. In dat geval zal de mediator een exit-traject met partijen starten, waarbij er afspraken worden gemaakt over beëindiging van het dienstverband. Een ontslagprocedure bij de kantonrechter is kostbaar en tijdrovend en de uitkomst is vaak onvoorspelbaar. In een exit-mediation kunnen partijen snel duidelijkheid krijgen over hun positie en gezamenlijk tot een voor beiden acceptabele oplossing komen en daarmee veel kosten besparen.

Werkwijze en kosten

Werkwijze

Het eerste contact vindt meestal telefonisch plaats. Tijdens dit gesprek wordt globaal besproken wat er speelt. Vervolgens kan er een afspraak gemaakt worden voor de intakegesprekken met de betrokkenen. De intakegesprekken zijn altijd individueel. De locatie is bij voorkeur een neutrale plaats, bijvoorbeeld bij mij op kantoor. Bij de werkgever kom ik ook graag langs op het werk.

Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor een gezamenlijk mediationgesprek. Dit gesprek begint met het toelichten en tekenen van de mediationovereenkomst, met als doel het waarborgen van de vrijwilligheid en de vertrouwelijkheid voor alle partijen.

Vervolgens krijgen beide partijen de gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen.

In plaats van te spreken over ieders rechten en plichten worden alle wensen en behoeften in kaart gebracht. Dit maakt partijen minder strijdvaardig tegenover elkaar waardoor er ruimte voor overleg kan ontstaan.

Daarbij heeft de mediator de mogelijkheid om afzonderlijk en vertrouwelijk met beide partijen te spreken.

Één bijeenkomst kan al voldoende zijn om tot een oplossing te komen, maar gemiddeld zijn er bij een arbeidsmediation, naast de intake, 2 à 3 gesprekken van 1 à 2 uur nodig.

De gemaakte afspraken leg ik vast in een vaststellingsovereenkomst. Ik zorg ervoor dat deze overeenkomst voldoet aan de daaraan gestelde eisen, zoals praktische haalbaarheid.

Na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst eindigt het mediationtraject.

Kosten

Mijn uurtarief voor mediation in Soest bedraagt € 170,- exclusief BTW. Dit tarief geldt voor de intake- en mediationgesprekken, de bestudering van stukken en het opstellen van de vaststellingsovereenkomst. U kunt mij ook voor een mediationtraject in Amersfoort inschakelen.

Meestal worden de kosten van een arbeidsmediation door de werkgever betaald. Het is mogelijk daar andere afspraken over te maken.