Menu

Een conflict in het familiebedrijf is niet 1-2-3 opgelost

MEDIATION ALS OPLOSSING VOOR CONFLICTEN BINNEN HET FAMILIEBEDRIJF

Vanuit mijn praktijkervaring weet ik hoeveel problemen er kunnen ontstaan bij familiebedrijven. Zowel in de bedrijfsuitoefening als in een situatie van bedrijfsoverdracht of ­verkoop kunnen verschillen in inzicht en tegengestelde belangen tot veel problemen leiden. Soms zijn er alleen familieleden bij betrokken die in het bedrijf werken, maar vaak zijn er ook familieleden die wel mede­-eigenaar zijn, maar niet werkzaam zijn in de onderneming. Bij mediation kan met de belangen van alle betrokkenen rekening gehouden worden. Daarbij is het van groot belang dat de verhoudingen binnen de familie niet blijvend verstoord raken.

Mediation kan veel problemen in het familiebedrijf oplossen en erger voorkomen.

INVESTEER IN DE RELATIE BINNEN HET FAMILIEBEDRIJF

Partijen bedenken samen de oplossing en kunnen daardoor in de toekomst ook beter met de uitkomst leven. Dit maakt het mogelijk de relatie in de toekomst op een goede manier voort te zetten.

Conflicten bij familiebedrijven lenen zich bij uitstek voor mediation. Door de onderlinge familierelatie zal men niet zo snel afscheid van elkaar kunnen of willen nemen.

Een juridische procedure brengt het conflict in de openbaarheid en kan bewerkstelligen dat partijen niet meer tot elkaar komen. In een mediation is de vertrouwelijkheid gewaarborgd, zodat de kwestie uit de openbaarheid blijft en de mogelijkheid ontstaat op neutraal terrein met elkaar tot een oplossing te komen.

VOOR WELKE PROBLEMEN IN HET FAMILIEBEDRIJF KAN MEDIATION WORDEN INGEZET?

Een aantal voorbeelden van conflicten die in familiebedrijven kunnen voorkomen zijn:

  • Opvolgingsproblematiek
  • Onenigheid over taken en verantwoordelijkheden
  • De verhouding met familieleden die niet in het bedrijf werkzaam zijn, maar bijvoorbeeld wel aandeelhouder zijn.

Er spelen veel belangen in dit soort situaties. Familieleden kunnen in een spagaat komen tussen bedrijfs-­, familie-­ en individueel belang. Tevens kunnen generatieverschillen een rol spelen.

DUURZAAM RESULTAAT: SAMEN UIT DE IMPASSE BINNEN ONS FAMILIEBEDRIJF

Mediation is gericht op het in kaart brengen van alle belangen en deelnemers naar een oplossing te laten zoeken die zoveel als mogelijk een ieders belang dienen. Daarnaast is een mediator gewend om als neutrale partij in conflictsituaties te opereren, conflictdiagnoses te stellen en zodanig te interveniëren dat de communicatie tussen alle betrokkenen verbetert.

Partijen die sámen naar een oplossing willen zoeken bereiken vaak een beter resultaat dan wanneer een derde (zoals bijvoorbeeld een rechter of arbiter) de knoop doorhakt. Via mediation kan gewerkt worden naar een win-­win situatie.

Paul: ”Mijn broer Diederick en ik hebben samen jarenlang het familiebedrijf, dat we geërfd hadden van onze vader, in goede harmonie geleid. Toen we echter zelf wilden stoppen, konden we het niets eens worden over de overdracht. Diederick wilde graag dat zijn zoon het bedrijf over zou nemen terwijl ik het liever aan derden wilde verkopen. De verhoudingen tussen onze beider families kwamen daardoor ook op scherp te staan. Onze mediator heeft ons geholpen uit de impasse te komen en onze families gaan weer als vanouds op een fijne manier met elkaar om”.