Menu

Geregistreerd partnerschap ontbinden

WAAROM MEDIATION BIJ ONTBINDING VAN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP?

Wanneer u van plan bent om uw geregistreerd partnerschap te ontbinden komt er veel op u af. Als u minderjarige kinderen heeft, moet het geregistreerd partnerschap door de rechter worden ontbonden. Hieronder geef ik u een overzicht van de onderwerpen die aan de orde komen bij een mediation ter ontbinding van een geregistreerd partnerschap en beschrijf ik wat u van de mediation kunt verwachten. Wanneer ik hier het woord scheiding gebruik, bedoel ik ook ontbinding van geregistreerd partnerschap.

Wat u in ieder geval van mij mag verwachten:

 • Snel overzicht over de financiën
 • Juridisch goed geregeld in begrijpelijke taal
 • Het belang van het kind écht voorop
 • Vaste tarieven = beperking van de kosten
Echtscheiding
GOED UIT ELKAAR? HET KAN ECHT!

 

WAAROM MEDIATION BIJ ONTBINDING VAN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP?

Een scheiding is een aangrijpend proces. Emoties maken het lastig om afspraken te maken en uw belangen zijn soms tegengesteld. Naast juridische, financiële en praktische zaken is er het emotionele proces waar u doorheen moet. Als je boos of verdrietig bent is het moeilijk om de dingen op een goede manier te regelen. Terwijl er juist zoveel geregeld moet worden. De juiste begeleiding maakt het proces minder pijnlijk en verwarrend.
Het doel van mediation is om ervoor te zorgen dat u later met een goed gevoel op de scheiding kunt terugkijken. En dat u weet dat u er alles aan gedaan hebt om het voor uw ex-­partner en uw kinderen zo goed mogelijk te regelen. Het is fijn als u on speaking terms blijft met uw ex­-partner, zeker als er kinderen zijn. U gaat uit elkaar als partners, maar u blijft altijd samen de ouders van uw kinderen.
Maar ook als er geen kinderen zijn, is het van belang om op een goede manier afspraken te maken.

‘De zeer professionele en betrokken manier waarop Anniek de mediations begeleid heeft, maakt dat wij goede afspraken hebben kunnen maken. Onze relatie is dan wel voorbij, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we nu als ouders van de kinderen op een harmonieuze wijze de beste beslissingen voor de kinderen kunnen nemen.

HOE VERLOOPT EEN MEDIATION BIJ ONTBINDING VAN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP?

Vooropgesteld dat iedere situatie anders is, zijn er een aantal vaste fasen in de mediation:

 1. Intake
 2. Convenant ter ontbinding van het geregistreerd partnerschap
 3. Ouderschapsplan (indien u minderjarige kinderen heeft)
 4. Afsluitende fase
 5. Gerechtelijke procedure (indien van toepassing)

1. INTAKE

Tijdens het eerste gesprek, de intake, zult u beiden de kans krijgen uw kant van het verhaal te vertellen. Hoe heeft u elkaar leren kennen, hoe is de relatie daarna verlopen en wat heeft ertoe geleid dat u nu wil gaan scheiden. De ‘scheidingsmelding’ komt aan de orde. Dat wil zeggen dat u van elkaar hoort dat u wil scheiden en waarom. Tevens zal ik met u de rouwcurve bespreken. We gaan dan bekijken in welke fase van het rouwproces – het rouwen om het einde van de relatie – u beiden bent en wat voor consequenties dat heeft voor de manier waarop u tegen de situatie aan kijkt. Dit is mede van belang voor de communicatie tussen u beiden, die ook onderwerp van gesprek zal zijn.
Tevens zullen we het over de kinderen hebben en kan ik u adviseren hoe u de kinderen het beste op de hoogte kunt stellen van de scheiding, wanneer u dat nog niet heeft gedaan.
Daarna is aan u de keus: wenst u eerst het convenant maken of eerst het ouderschapsplan? Deze keus is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Fase 2 en 3 kunnen dus omgewisseld worden en uiteraard is de scheiding tussen de verschillende fasen niet zo strikt als het hier lijkt.

2. CONVENANT TER ONTBINDING VAN HET GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

Ik maak verslagen van de gesprekken die uiteindelijk zullen leiden tot het vastleggen van de door u gemaakte afspraken in het convenant. Het convenant behelst voornamelijk de financiële afhandeling van de scheiding. Hierin worden afspraken gemaakt over:

 • Partner-­ en kinderalimentatie
 • Verdeling en verrekening van het gemeenschappelijk vermogen.
 • Afspraken over de huidige woning en de hypotheek
 • Pensioen

3. OUDERSCHAPSPLAN

Een scheiding heeft grote impact op kinderen. Daarom zijn ouders die gaan scheiden sinds 2009 verplicht een ouderschapsplan op te stellen en te ondertekenen. Wanneer u moet gaan nadenken over uw ouderschapsplan help ik u graag om u inzicht te geven in de positie van uw kinderen. Het belang van de kinderen staat daarbij voorop.
In het ouderschapsplan worden onder andere afspraken gemaakt over:

 • ­ waar de kinderen gaan wonen,
 • op welke wijze er contact is met de ouder waar ze niet wonen,
 • op welke wijze en hoe frequent ouders elkaar zullen informeren en consulteren met betrekking tot de kinderen.

Het is belangrijk dat u uw kinderen op een bij hun leeftijd passende wijze informeert en betrekt bij het opstellen van het ouderschapsplan. De wet schrijft voor dat uit het ouderschapsplan moet blijken dat u dit heeft gedaan.
Het staat ouders vrij om ook andere afspraken in het ouderschapsplan vast te leggen, bijvoorbeeld een verhuisregeling en het contact van de kinderen met een nieuwe partner. Wat er allemaal moet en kan worden vastgelegd, is afhankelijk van de leeftijd van uw kinderen en uw specifieke situatie.
Met andere woorden: het gaat om maatwerk.
Ik begeleid u in het proces om te zorgen dat uw ouderschapsplan helemaal op uw situatie is toegesneden. Daarvoor krijgt u van mij van te voren een werkblad, zodat u aan de hand van de vragen die daarin staan vast kunt nadenken over de keuzes die u kunt maken.

4. AFSLUITENDE FASE

Tijdens deze afspraak worden de laatste zaken besproken en worden het convenant en het ouderschapsplan getekend.

5. GERECHTELIJKE PROCEDURE (indien u minderjarige kinderen heeft)

Zijn er minderjarige kinderen of wil één van u het partnerschap beëindigen, dan ontbindt u uw geregistreerd partnerschap via de rechter.
Samen met een gemeenschappelijk verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap wordt het convenant door een advocaat bij de rechtbank ingediend. U hoeft zelf niet naar de rechtbank toe. Het is een schriftelijke procedure. De beschikking wordt na ongeveer 6 weken door de advocaat ontvangen, waarna een inschrijving in de registers van de burgerlijke stand plaatsvindt. Vanaf dat moment is de scheiding een feit.

GEEN MINDERJARIGE KINDEREN

Als u het met elkaar eens bent en geen minderjarige kinderen heeft, kunt u uw geregistreerd partnerschap buiten de rechter om ontbinden. De overeenkomst van de beëindiging van het partnerschap moet binnen drie maanden ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Heb ik recht op partneralimentatie of moet ik partneralimentatie betalen bij ontbinding geregistreerd partnerschap?

Per 1 januari 2020 is de wettelijke regeling inzake de partneralimentatie gewijzigd. In de huidige wet is de grondslag voor de betaling van partneralimentatie compensatie voor het als gevolg van de tijdens het huwelijk gemaakte keuze omtrent de verdeling van zorg en arbeid/inkomen ontstane verlies aan verdiencapaciteit, dus compensatie voor de achterstand op de arbeidsmarkt doordat één van de partners geen of minder tijd aan zijn of haar carrière heeft kunnen besteden. Daarmee is afscheid genomen van de voorheen geldende levenslange solidariteitsgedachte.

Uitgangspunt is een duur van 5 jaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor langdurige huwelijken (langer dan 15 jaar) waarbij één van de partners op latere leeftijd niet meer werkt en huwelijken waaruit kinderen geboren zijn die de leeftijd van 12 jaar op het moment van scheiding nog niet bereikt hebben.

Is alimentatie aftrekbaar voor de belasting?

Degene die partneralimentatie ontvangt dient hierover inkomstenbelasting te betalen. Degene die gehouden is tot het betalen van partneralimentatie kan de betreffende bedragen fiscaal aftrekken.
Kinderalimentatie daarentegen, is niet aftrekbaar bij degene die deze betaalt en dus ook niet belast bij de ontvanger.

Hoe wordt de kinderalimentatie vastgesteld?

Ouders moeten altijd voor hun kinderen zorgen, ook in financiële zin. Gaat u scheiden, dan kunt u kiezen voor co-­ouderschap. Dan wonen de kinderen afwisselend bij beide ouders, gemiddeld minimaal drie dagen per week bij elke ouder. Bij co-­ouderschap wordt er vaak voor gekozen om een zogenaamde ‘kinderrekening’ te openen. Op deze rekening worden de kosten van de kinderen dan naar rato van inkomen door beide ouders gestort.
Gaan uw kinderen (hoofdzakelijk) bij één van de ouders wonen? Dan betaalt de andere ouder kinderalimentatie. Over kinderalimentatie kunt u samen afspraken maken. Deze afspraken legt u vast in het ouderschapsplan.

Rechters hebben samen normen ontwikkeld voor het berekenen van de kinderalimentatie. Deze staan in het Rapport Expertgroep Alimentatienormen. Wanneer ik voor u de alimentatie bereken, dan doe ik dat volgens deze normen.
Net als bij partneralimentatie wordt hierbij uitgegaan van behoefte (van de kinderen) en draagkracht (van de alimentatieplichtige). De laagste van deze twee vormt het maximum. Uitgangspunt is het netto besteedbaar inkomen ten tijde van de samenleving. De kinderen moeten in beginsel niet slechter af zijn na en door de (echt)scheiding van hun ouders. Kinderalimentatie heeft voorrang op de partneralimentatie.

De alimentatie wordt jaarlijks aangepast aan de gemiddelde loonstijging. Hiertoe wordt jaarlijks door het Ministerie van Justitie een indexeringspercentage vastgesteld. Per 1 januari 2020 bedroeg dit percentage 2,5%

Hoe vertellen we de kinderen dat we uit elkaar gaan?

Dit is een vraag die veel ouders bezighoudt. Er zijn veel zaken die van belang zijn:

 • Kies een goed moment: het is belangrijk dat het gesprek plaatsvindt op een plek waar de kinderen zicht thuis voelen. Overleg van te voren wie wat gaat zeggen.
 • Vertel het samen: het is het beste als de ouders de kinderen samen vertellen dat ze uit elkaar gaan. De kinderen ervaren dan meteen dat u, ondanks dat u als partners uit elkaar gaat, als ouders nog wel gezamenlijk beslissingen kunt nemen en dingen samen kunt doen. Dit is een belangrijk signaal naar de kinderen.
 • Leg uit dat het niet hun schuld is en dat u beiden heel veel van de kinderen houdt. En dat de kinderen niet hoeven te kiezen.

Er is veel over dit onderwerp geschreven en ik kan u adviseren wanneer u hierover wilt lezen.
Voor jonge kinderen heb ik een verhaaltje, dat heel begrijpelijk maakt waarom papa en mama uit elkaar gaan.

Mogen kinderen van 12 jaar en ouder kiezen bij wie ze gaan wonen?

Nee, kinderen van twaalf mogen niet kiezen waar ze willen wonen! Het is een diepgeworteld misverstand dat kinderen zouden mogen kiezen bij wie ze willen wonen als ze twaalf jaar zijn. Kinderen mogen niet zelf bepalen bij wie ze gaan wonen. De ouders beslissen hierover. Als de ouders er samen niet uit kunnen komen, dan zal de rechter de beslissing nemen. Als ze twaalf zijn, hebben ze wel het recht om gehoord te worden door de kinderrechter en hun mening te geven.

Waar vindt de mediation plaats?

Mediationgesprekken in regio Amersfoort vinden bij voorkeur plaats op neutraal terrein, bij mij op kantoor. Wanneer u dit echter prettig vindt kunnen de gesprekken ook bij u thuis of op uw kantoor plaatsvinden. Ik ben werkzaam als mediator in Soest, en heb veel klanten voor mediation in Baarn en Hilversum.

Kunnen de gemaakte afspraken in de toekomst nog gewijzigd worden?

De afspraken in het ouderschapsplan zijn een momentopname. Het is dan ook raadzaam de afspraken regelmatig te evalueren en waar nodig bij te stellen.

Arbeidsmediation of zakelijke mediation
Anniek Schuurs Mediation: voor een oplossing met twee winnaars!